POSLEDNÍ ÚPRAVA
31.12.2002
LAST UPDATE
Logo Ambros universal Logo Hladomorna
VĚŘÍME TOMU, ŽE NEVĚŘÍME NIČEMU, ČEMUŽ TAKÉ NEVĚŘÍME !

ČESKÁ SPOLEČNOST BUDKISTICKÁ


Ruční práce z roku 1991 Rub vlajky


Toto je vlaječka (výřezy), kterou jsme připravili při nějaké příležitosti 24. srpna 1991.


VÁŽENÍ LIDÉ A ŽENY ! (Typické oslovení publika při divadelních představeních, které zaručuje bouřlivý výbuch smíchu hned na úvod představení. Co se děje v nitru mnohých, to se jen domníváme ...)

Na úvod procházení těchto stránek o České společnosti budkistické bychom Vás rádi požádali o mírnou zdrženlivost v úvodu, jakmile však pochopíte naše cíle, plně se jim oddejte !

Pro začátečníky doporučujeme plynule studovat všechny údaje na stránce. Kdo však jde po konkrétních informacích, může využít následující odkazy:


NA TÉTO STRÁNCE DÁLE :
PROGRAMOVÉ CÍLE ČSB
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSB
ZÁKLADNÍ KURZ ČSB
DOSAVADNÍ HISTORIE ČSB
DOSUD ZAREGISTROVANÍ ČLENOVÉ ČSBPROGRAMOVÉ CÍLENěkdy na přelomu 19. a 20. století založil Kristián Ježíšek se svými přáteli Českou společnost budkistickou.

Byl to právě Kristián Ježíšek, geniální myslitel, který pochopil, definoval a zacílil odvěkou touhu lidstva po kráse, lásce, přátelství. Výrazem těchto snah se stalo organizované hnutí - budkismus, jehož institucionálním vyjádřením se stala Česká společnost budkistická.

Budkismus stal se hybnou silou každé instituce, každé rodiny, každého jednotlivce.

Lidé si odpírají jakýkoliv komfort toalet a usedají na ledabyle ohoblovaná prkna budek, třísky pak doma uchovávají jako vzácné relikvie. Věhlas České společnosti budkistické roste od třísky k třísce. Budkismus se šíří od zadku k zadku.

Základ učení budkismu tvoří teze o vzniku, významu a funkcích jednotné základní řezby na dveřích budek. Ve své původní podobě byla vždy ve tvaru srdce, což symbolizovalo ty nejsvětlejší mravní ideály lidstva. Později se základní řezba začala objevovat v podobě kruhového otvoru, což neznamená nic jiného, než zdeformované srdce, přeplněné záští, zlobou a nenávistí. Nejčastější výskyt takto deformované symboliky je datován právě obdobím ukončení činnosti původní České společnosti budkistické.

Proto si obnovená Česká společnost budkistická vytkla za svůj hlavní programový cíl sjednocení základních řezeb opět do tvaru srdcí (tj. unifikace jednotné základní řezby) ne však ve své formální podobě, nýbrž jako výraz očisty lidských srdcí od nánosu závisti, zloby a individualismu vytvořením prostoru pro naplnění moudrou tolerancí, láskou a přátelstvím. Základní formou nátlaku na obyvatelstvo k aplnění vytčených cílů jsou divadelní představení, provozovaná jednotlivými budkami.


ORGANIZAČNÍ ŘÁDČeská společnost budkistická je dobrovolným sdružením občanů ve své mysli držících a aktivně prosazujících základní myšlenku budkismu, definovanou v programových cílech České společnosti budkistické.

Členství vzniká vydáním členského průkazu oproti přihlášce.

Základním článkem organizační struktury České společnosti budkistické je BUDKA, vedená v registraci sekretariátu.

Budku tvoří minimálně jeden člen České společnosti budkistické, který je zároveň deklem.

Vícečlenné budky volí aklamací (nadpoloviční většinou) dekla a vicedekla, kteří jsou oprávněni jednat jménem budky.

Veškerá administrativa České společnosti budkistické je zpravidla vedena obyčejnou tužkou, aby mohla být kdykoliv vymazána a nemusela se pálit.

Mezi skaděními řídí činnost České společnosti budkistické rada deklů prostřednictvím svého sekretariátu. Generálního sekretáře volí rada deklů na sněmu deklů nadpoloviční většinou. Generální sekretář je oprávněn jménem České společnosti budkistické jednat.

1. Všeplenární skadění
Schází se podle rozhodnutí rady deklů, nejméně však vždy 29. února. Úloha všeplenárního skadění je společenská, ideologická a normotvorná.

2. Rada deklů
Řídí činnost mezi skaděními. Její funkce je koordinační a organizátorská. Schází se dle potřeby na základě rozhodnutí generálního sekretáře, kterého volí ze svého středu. Důvodem ke svolání sněmu deklů může být vyslovení nedůvěry generálnímu sekretáři nejméně jednou třetinou deklů. Rozhoduje o registraci budek.

3. Generální sekretář
Svolává sněm deklů a koordinuje činnost rady deklů. Řídí sekretariát. Jmenuje členy sekretariátu do jednoho týdne po svém zvolení, o čemž informuje členskou základnu Koloběžníkem. Rozhoduje o účelném využití finančních a materiálních prostředků ČSB, o čemž skládá účty všeplenárnímu skadění a na vyžádání radě deklů. Dbá zákonných norem existence ČSB.

4. Sekretariát
Vykonává administrativní, ekonomické a organizační funkce ČSB. Vydává Koloběžník jako základní formu styku mezi budkisty. Zprostředkovává i další formy styku. Provádí emisi a evidenci členských průkazů, které podepisuje generální sekretář. Členy sekretariátu jmenuje Generální sekretář.

5. Budka
Je základním organizačním článkem ČSB. Žije vlastním životem. Vytváří materiální a organizační podmínky pro realizaci základní formy nátlaku, o čemž skládá účty všeplenárnímu skadění. Rozhoduje o růstu nebo poklesu členské základny. Realizuje pokyny stanovené Koloběžníkem.

6. Dekl
Je zodpovědný za rotaci koloběžníku a za předání jeho obsahu členům budky. Odpovídá za organizaci vlastního života budky. Centrálně odesílá členské příspěvky sekretariátu vždy k poslednímu dni v měsíci.

7. Vicedekl
Plní funkci zástupce dekla.

8. Budkista
Je nosným prvkem ČSB.

Práva člena ČSB:

- čestně plnit povinnosti budkisty.

Povinnosti člena ČSB:

- aktivně žít v budce, - platit členské příspěvky ve výši 5,- Kč měsíčně, - vyvíjet maximální snahu o účast na všeplenárních skaděních, - ve své mysli držet, ctít a aktivně prosazovat základní myšlenku budkismu, definovanou v programových cílech ČSB, - pečovat o svůj členský průkaz.

ZÁKLADNÍ KURZ : JAK IDENTIFIKOVAT BUDKISTU ?
PODLE CHOVÁNÍ !


Budkisté se baví Vlevo: Budkistu poznáte, když oslavují vstup jiného budkisty do manželství. Všechny ostatní zachvátí nevídaná (škodolibá)radost.

Vpravo: Budkistu poznáte, pokud přemýšlí, nebo se o přemýšlení zajímá.
Přemýšlí
Vysvětlují Vlevo: Budkisty poznáte, když něco vysvětlují. Nikdy nejsou sami, aby vše mohli dementovat a vysvětlit po svém.

Vpravo: Budkistu také poznáte, když tančí. Nikdy není sám, neboť ostatní tomu nechtějí (ani nemohou) věřit.
Tanec


DOSAVADNÍ HISTORIE ČSB

Počátky V počátcích znovuobnovené ČSB se budkisté objevovali i v rolích, které bychom jim nyní mohi vytýkat. Ale ne! Opět jde o účast na svatbě jedné z adeptek budkismu. A vpravo jeden z prvních budkistů v roli ostatků svaté Ludmily... Ostatky
Přednáška1 Budkisté se rádi předvádějí ! Shlédni také : ZDE !

Vpravo: Bechyně, to bylo místo, kde se po několik let budkisté hojně scházeli.
Bechyně 1
Kulturák Vlevo: Posuďte sami: Bez alespoň jednoho budkisty je zde pusto!

Vpravo: Zásada budkistů je: Jakoukoliv formou přesvědčit o správnosti budkismu.
Přednáška 2
A na závěr této části: Budkista si musí všechno ověřit! Zde si jeden z budkistů ověřil, zda mu budou odřezány uši, bude-li pořetí přistižen opilý. (Opět v Bechyni.) UšiČ. PŘIHL JMÉNO PŘÍJMENÍ BUDKA ROK VSTUPU
001 Karolína Bezáková 1992
002 Magda Bezáková 1992
003 Vladimír Ambros TWANGS
004 Miroslav Nyklíček TWANGS
005 Ivo Vymětalík
006 Zdeněk Řehka Čestný PRVOSER
007 Marián Farkaš 1992
008 Petr Gavlík TWANGS
009 Monika Farkašová 1992
010 Marián Farkaš 1992
011 Josef Holoch
012 Olga Holochová
013 Daniela Hudáková
014 Jana Zýková
015 Richard Guryča
016 Jana Zechmeisterová
017 Libor Krejza
018 Václav Tvrz TWANGS
019 Miroslava Vlková
020 Petr Těžký
021 Rudolf Dvořáček
022 Ilona Dvořáčková
023 Petra Tilpová
024 Richard Tilp
025 Jan Hadinger
026 Milan Jančařík
027 Radek Gellan
028 Andrea Červenková
029 Daniel Vomastek
030 Roman Slechlo
031 Pavel Ryšavý
032 Milan Danihel
033 Lenka Danihelová
034 Milan Danihel
035 Darina Ungerová
036 Drahoš Drobný
037 Jaromír Husák
038 Zdeněk Hrala
039 Věra Šmelová
040 Robert Ševčík
041 Jaroslava Kočárová
042 Josef Kasal
043 Vladimír Šmahel
044 Alena Nyklíčková
045 František Vlach
046 Alexandr Novák
047 Hana Vymazalová
048 Hana Vondrová
049 Miroslav Nyklíček
050 Alena Nyklíčková

Chci na domovskou stránku.


Stránka je součástí www.ambros.cz


© Vladimír AMBROS
Otaslavice 393, 798 06 OTASLAVICE (CZ)
+420 739023941, e-mail: vambros(at)ambros.cz
Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek. Pokud Vám byly k užitku, těšíme se na další návštěvu.